Ana içeriğe atla

Loading...

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ile İlgili İdari ve Cezai Yaptırımlar

27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) , Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları için idari ve adli yaptırımlar öngörmektedir. Kanunda yaptırımlar yedinci bölüm başlığı altında düzenlenmiş olup; Kanunun 27. maddesinde idari para cezalarına, 28-36 maddelerinde ise adli suç ve cezalara yer verilmiştir.

 

Dolayısıyla,  Kanunda düzenlenen yaptırımları idari düzene aykırılıklar ve suçlar olarak başlıca iki kısma ayırarak incelenmek mümkündür:

 

Kanunun 27. Maddesi uyarınca 7. Bölümde ayrı bir cezai yaptırım öngörülmeyen hususlara aykırı davranan ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler hakkında BDDK’nın yirmi bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme yetkisi bulunmaktadır. Eğer, menfaat elde edilmiş ise idari para cezası, menfaatin iki katından az olamaz. Bu kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesi halinde, ilgiliye bir idari para cezası verilir ve verilecek ceza iki kat artırılır. Şayet, bu kabahatin işlenmesi ile menfaat temin edilmesi veya zarara neden olunması halinde idari para cezası menfaat veya zararın üç katından az olamaz.

 

6493 sayılı Kanunda suçlar Kanunun 28-36 maddeleri arasında on üç ayrı suç olarak düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre, alınması gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

İzinsiz Faaliyette Bulunmak 

Ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun görevli ve ilgililerin ceza sorumlulukları söz konusudur. Kanunun ilgili maddelerine aykırı hareket eden bu kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ile beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun faaliyetine devam etmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulanır. 

 

Denetim ve Gözetim Faaliyetlerini Engellemek
Denetim ve gözetim faaliyetlerini engelleyen kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu kapsamda istenilen belgeleri vermeyen kişiler ise üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Gerçeğe Aykırı Beyan
Kanun kapsamındaki ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşunun gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı belgeleri imzalayan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Belgelerin Saklanması ve Bilgi Güvenliği
Belge ve kayıtların en az on yıl süreyle saklanması yükümlülüğüne uymayan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Saklanacak belgeler; ilgili mezuatın 23.maddesinde sayılanlarla sınırlıdır.

 

Sırların AçıklanmasıKişiler sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, görevden ayrılmış olsalar dahi, kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaları durumunda bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İlgili maddede suçun taksirli hali de cezalandırılmıştır. Nitekim aynı maddenin üçüncü fıkrasında suçun dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik nedeniyle işlenmesi durumunda, ilgili kuruluşların görevlileri ve işlemi yapan kişiler için bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

 

İtibarın Zedelenmesi

Ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun itibarını kırabilecek veya şöhretine yada servetine zarar verebilecek bir duruma kasten sebep olanlar veya asılsız haber yayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır

 

İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme

İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirilmesinden dolayı, belgeleri imzalayan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Zimmet
Yine, para ve para yerine geçen evrak veya senetleri veya malları zimmete geçirme suçu işleyen kişilerin de cezai sorumlulukları mevcuttur. Altı yıldan on iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları gibi ilgili kuruluşun uğradığı zararı tazmine mahkum edilir. Suçun hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile on iki yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Soruşturma başlamadan önce eski hale getirilmesi veya zararın tazmin edilmesi durumunda verilecek cezanın yarısı indirilir. Para veya para yerine geçen evrak veya senetlerin veya diğer malların değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

 

Yukarıda belirtilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılması ödeme ve elektronik para kuruluşları için kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Karar sonucunda hükmedilen idari para cezaları kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.