Ana içeriğe atla

Loading...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU HAKKINDA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işbu Kanun’a ilişkin uygulamaları, mevzuattaki gelişmeleri ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda resmi ve gayriresmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi görevlerle Kanun’un 19. Maddesi uyarınca idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğine haiz olmak üzere “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” kurulmuştur. Kurumun organizasyon yapısının Kurul ve Başkanlıktan oluştuğu, karar organının ise Kurul olduğu belirtilmiş ve bu kapsamda Kanun’un 21, 22 ve 23. Maddelerinde Kurul’a üyelik şartları, Kurul’un görev ve yetkileri ile çalışma esasları çerçeve niteliğinde düzenlenerek diğer hususların ise Kanun’un 23/7. Bendi uyarınca yönetmelikle düzenleneceği açıklanmıştır.

 

Buna istinaden beklenen Yönetmelik; “Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) başlığıyla 16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik kapsamında ise aşağıda kısaca değineceğimiz hususlar düzenlenmiştir.

 

-Kurul’un organizasyon yapısı: Anılan Yönetmelik kapsamında Kurul’un dokuz üyeden oluştuğu, beş üyesinin TBMM, iki üyesinin Cumhurbaşkanı, kalan iki üyesinin ise Bakanlar Kurulu tarafından seçileceği; bu dokuz üye arasında yapılacak seçimle de birinin Başkan, birinin ise ikinci Başkan görevine atacağı bildirilmiştir. Kurul üyelerinin görev süreleri 4 yıl olarak belirlenmiş, Başkan ve üyelerin görevleri ve üyelik esasları ise Yönetmeliğin 5. Ve 6. Maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

-Kurul’un görev ve yetkileri: Anılan Yönetmelik Kapsamında Kurul’a “Kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamak, kişisel verilerle ilgili hakların ihlaline ilişkin şikayetleri incelemek, karara bağlamak ve bunlara ilişkin geçici önlemleri almak, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek için düzenleyici işlemleri yapmak, buna ilişkin gerekli önlemleri belirlemek, Veri Sorumluları Sicili’nin tutulmasını sağlamak, verilerin yurtdışına aktarılması için yeterli korumaya sahip olan ülkeleri belirlemek ve ilan etmek, konuyla ilgili sertifikasyon, akreditasyon, eğitim ve rehberlik (üniversiteler ve yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlarla koordinasyon dahil) çalışmalarının usul ve esaslarını belirlemek, Kanunda öngörülen idari yaptırımlara karar vermek, diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek, Kurum’un stratejik planını gerçekleştirmek, raporlarını ve taslaklarını onaylamak, hizmet kalite standartlarını belirlemek, bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak gibi görevler yüklenmiştir.

 

-Kurul’un çalışma usul ve esasları: Anılan Yönetmelik kapsamında Kurul’un gündeminin Başkan tarafından belirleneceği belirtilerek gündemin belirlenmesi ve görüşülmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş, Kurul’un Başkan dahil en az altı üye ile toplanacağı, kararların üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınacağı, kararların toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekçeleriyle birlikte yazılacağı, kararlarda bulunması gerekli hususların neler olduğu, toplantıya yalnız Başkan, üyeler ve görevli personelin katılabileceği, kararların İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından dosyalanacağı ve onaylı örneklerinin ilgililere gönderileceği, gerekli görülen kararların kamuya duyurulacağı, kararlarla ilgili basın ve yayın organlarına yapılacak açıklamaların ancak Başkan tarafından yapılabileceği, Kurul tarafından ihtisas komisyonu veya çalışma grupları kurularak toplantıdan önce ön inceleme ve ayrıntılı değerlendirme yapılabileceği, Kurul toplantılarına yada hazırlık çalışmalarına katılanların öğrendikleri sırları saklama yükümlülüğü altında bulundukları düzenlenmiştir.

 

İşbu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık teşkil etmeyen konular hakkında ise Kurul’un karar vermeye, düzenlenmeye ve yönlendirmeye yetkili olduğu ayrıca belirtilmiştir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.