Ana içeriğe atla

Loading...

İLAMLI İCRA TAKİBİ

İlamlı İcra Takibi, konusu para veya paradan başka birşey olan konularda (örneğin; çocuk teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması anlamına gelmektedir. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. Eda hükmünü içeren ilamlar ilamlı icra takibinin konusu yapılabilir.

 

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan bir takip yoludur. Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir. İlama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamaz. Takip talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.

 

İlamda faize hükmedilmemişse karar tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Ancak ilamın tarafı ilamı icraya koyabilir. İlamda hükmedilen vekalet ücreti vekile ait ise de vekil kendi adına takip yapamaz.Borçluya icra emri gönderilir.

 

İLAMLI İCRAYA BAŞVURU HALLERİ

*Mahkeme kararları

*Hakem kararları

*Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler

*Noter senetleri

*Temyiz ve icra kefaletnameleri

*Tenfiz kararı verilen yabancı mahkeme ilamları ve hakem kararları

 

TAKİP TALEBİ

Takip talebi İİK madde 58’de yazılı unsurları içerir ve takip talebine dayanak olacak ilam veya ilam niteliğindeki belge yazılır. İlamda birden fazla borçlu olup da her bir borçlunun sorumlu olduğu miktar belirtilmemiş ya da müteselsilen tahsil kararı verilmemiş ise her bir borçlu borçtan eşit miktarda sorumlu olur.

 

Takip başlatılırken başvurma harcından başka harç alınmaz.

 

Alacak miktarı olarak ilamda hüküm altına alınmış olan değer takip talebine yazılır.

 

İCRA EMRİ

İcra müdürü takip talebi ve ilama uygun biçimde bir icra emri düzenleyip borçluya göndermekle yükümlüdür. İcra emrinin takip talebine veya ilama aykırı olması halinde borçlu icra mahkemesinde süresiz şikayet yoluyla icra emrini iptal ettirebilir.

 

İcra emrinde borçlunun ilamda yazılı borcu belli bir süre içinde ödemesi (genellikle 7 gün) veya teslim etmesi buna uymazsa ilam hükmünün icra dairesince zorla yerine getirileceği borçluya ihtar olunur. İlamlı icra takibinde her türlü itiraz ve şikayet icra mahkemesine yapılır. İlama aykırılık şikayeti süreye tabi değildir.

 

Borçlu icra emrinde yazılı süre içinde borcunu yerine getirmezse ilamı temyiz etmesi icrayı durdurmayacağından icranın durdurulması için yargıtaydan icranın geri bırakılması kararı getirmek zorundadır.

Takibe konu ilamın bozulması icrayı durdurur. Kısmen bozulursa bozulan kısım için takip durur.

 

TAŞINIR TESLİMİ

İlam ile hükmolunan taşınır mal borçlu elinde bulunup da teslim edilmezse borçludan zorla alınıp alacaklıya verilir. Borçlu malın değerini ödeyip malı teslimden kaçınamaz.

 

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLAMLARIN İCRASI

Aile ve şahsın hukukuna ilişkin (HUMK m.443/4) ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez. İcra emrini alan borçlu 7 gün içinde çocuğu teslim etmezse icra müdürü çocuğu nerede bulursa zorla alıp alacaklıya teslim eder.

 

2 İlam gereğini yerine getirmeyen veya engelleyen borçlu hakkında alacaklının şikayeti üzerine icra mahkemesi tarafından 6 aya kadar tazyik hapsine karar verir.

 

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI

İcra emrini alan borçlu 7 gün içinde taşınmazı rızasıyla tahliye ve teslim etmezse ilam hükmü zorla yerine getirilerek taşınmaz alacaklıya teslim edilir. İlam, taşınmaz veya taşınmazın aynına ilişkin ise kesinleşmeden takip konusu yapılamaz . Bu husus süresiz şikayete tabidir. Taşınmazın 3. Kişinin himayesinde olması durumunda, taşınmazdaki 3. kişi kiracı ise ve bu kiracı taşınmazı borçludan kiralamış ise borçlu gibi 3. kişinin de tahliyesi gerekir.

 

BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMAMSINA DAİR İLAMLARIN İCRASI

İlam konusu yalnız borçlu tarafından yapılabilecek bir iş olup ilamda belirtilen sürede veya icra müdürünün işin niteliğine göre icra emrinde belirttiği sürede borçlu tarafından yerine getirilmezse alacaklının şikayeti üzerine icra mahkemesince borçlunun m. 343 gereğince hapsen tazyikine karar verilir.

 

İlam konusu yalnız borçlu tarafından yapılabilecek bir iş olmayıp borçlu tarafından icra emrinde belirtilen sürede yerine getirilmezse alacaklının talebi üzerine işin yapılması işin gerekli masraf bilirkişiye hesaplattırılır, alacaklı isterse işin yapılması için gerekli olan parayı ilerde hükme gerek kalmaksızın borçludan tahsil edilip kendisine verilmek üzere icra dairesine verilmek üzere ilam konusu işin yapılmasını sağlayabilir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.