Ana içeriğe atla

Loading...

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetler

Ön Uygunluk Denetimi
Tapu Sicil Müdürlüklerinde düzenlenen Resmi Senetler hakkında, 10 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” adlı Yönetmelik yürürlüktedir ve buna ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Yönetmeliğin birinci maddesinde de belirtildiği gibi işbu Yönetmeliğin amacı, tapu sicil müdürlükleri tarafından akitli işlemler sebebiyle hazırlanan resmi senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Resmi Senetler, işbu Yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrasına göre; en az 12 karakter boyutunda ve “Times New Roman” yazı tipinde düzenlenir.

 

Resmi senet bir memur tarafından hazırlanarak taraflar huzurunda imzalanan ve resmi memurca mühür ve imza ile onaylanan bir sözleşmedir.
Tapu Sicil Müdürlüklerince düzenlenen resmi senet ise; gayrimenkul mülkiyetinin ve mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğündeki bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir akittir.

 

Tapu Sicil Müdürlüklerinde resmi renet düzenlemeye yetkili olan memurlar; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru ve Sicil Katibidir. Arşiv Memuru, Daktilo, Odacı, Geçici Personel gibi elemanların Resmi Senet düzenleme ve imzalama yetkisi yoktur. Ancak personel sıkıntısı bulunan yerlerde zorunluluk halinde, Müdürün teklifi üzerine Bölge Müdürünün onayını almak kaydı ile Arşiv Memuruna da akit düzenleme yetkisi verilebilir.

 

Resmi senedin şekli unsurları;
1)Tarafların Yazımı
2)Tarafların İrade Beyanı
3)Emlak Vergisinin Ödenmesinden ve Tapu Harcından Doğan Sorumluluğun Hatırlatılması
4)Tescil İstemi
5)Resmi Senedin Düzenlenme Tarihi ve Yeri
6)Tarafların İmzası
7)Tarafların Fotoğrafının Yapıştırılması (Tüzel Kişileri Temsil Eden Yetkililerden Fotoğraf İstenmemektedir)
8)Resmi Senedin Mühürlenmesi, Müdür ve Memurun İmzalanması
9)Resmi Senede Yevmiye Numarasının Verilmesi
10)Taraf ve Tanıkların Kimlik, Sicil Numaraları ve Adresleri

 

 

Resmi senet düzenlenmesini gerektiren akitli tapu işlemleri aşağıdaki gibidir:

Akitli işlemler, Tapu Kanunu’nun 26. Maddesi kapsamında resmi Senet düzenlenmek suretiyle yapılan işlemlerdir. Bunlar;
1)Satış
2)Bağış
3)Trampa
4)Ölünceye Kadar Bakma Akdi
-Ölünceye Kadar Gelir Akdi
5)Taksim
6)Kat Mülkiyeti
-Kat irtifakı
7)Devre Mülk Hakkı
8)Kat Karşılığı Temlik
9)İpotek
10)İrtifak Hakları Kurulması
-İntifa Hakkı
-Oturma (Sükna) Hakkı
-Geçit Hakkı
-Kaynak Hakkı
-Üst Hakkı ve Diğer İrtifaklar
11)Gayrimenkul Mükellefiyeti
12)Mevzuatın Öngördüğü Diğer İşlemler

 

Resmi senet düzenlenmesinde uyulacak kurallar, ilgili kanun maddelerinde ve yönetmeliklerde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 

Mülkiyet Hakkını Sınırlayan Konular: Tapu kaydında taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler varsa, bunlar hakkında taraflara bilgi verilir ve mevcut sınırlama ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlemin sonuçlandırılması talep ediliyorsa, taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler resmi senede doğru ve tam olarak yazılarak, bunların kabul edildiğine dair beyan alınır.

 

Akdin Esaslı Unsuları: Resmi Senette, akdin konusuna göre onun varlığı için mutlaka bulunması gereken noktalar ile taraflardan her birinin veya tümünün gerekli saydığı ve anlaşmaya varmadıkça akdin oluşmayacağını kararlaştırdıkları noktalar yer alır. Resmi Senede, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şart yazılamaz.

 

Kanuni Yükümlülüklere İlişkin Konular: Geçmiş emlak vergisi borcundan tarafların müteselsilen sorumlu olduklarına, yurtiçinden tebligat adresi gösterilmesi gerektiğine ve adres değişikliklerinin tapu sicil müdürlüğüne bildirilmemesi halinde Tebligat Kanunu hükümlerine göre hareket edileceğini bildiklerine ilişkin tarafların kabullerini içeren açıklamalarına Resmi Senedin Akit Metni bölümünde yer verilir.

 

İrade Beyanlarının Karşılıklı Olması: Resmi Senette yer alan irade beyanlarından tarafların karşılıklı olarak bilgi sahibi olması sağlanır.

 

İrade Beyanlarının Birbirine Uygun Olması: Resmi Senetteki irade beyanları açık olur. Kişiden kişiye değişik yorumlanacak kavramlara yer verilmez. Akdin türüne göre bütün esaslı noktalara yer verilir. Taraflardan birinin irade beyanında yer alan unsurlardan her birini, taraflardan diğerinin irade beyanı tam olarak karşılar. Bu suretle akdin konusuna ilişkin bütün noktalarda tarafların anlaşmış olmaları sağlanır.

 

Resmi Senet Sayfasının Yeterli Olmaması: Resmi Senette irade beyanlarının açıklandığı bölümün veya diğer sütunlardan birinin yetersiz kalması veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması durumlarında sadece dolan sütunlar için yeni resmi senede geçilir. Her sayfaya, sayfa numarası verilerek önceki sayfanın devamı olduğu gösterilir.

 

Fotoğraf: Resmi Senede tarafların son altı ay içerisinde çekilmiş 6×4 büyüklüğünde renkli ve vesikalık fotoğrafları yapıştırılır. Resmi Senetlere yapıştırılacak fotoğrafların orijinal ve kişiyi açıkça teşhis edebilecek nitelikte olması gerekir. Tüzel kişileri temsil eden yetkililerden fotoğraf istenmez. Ancak, tüzel kişilerin temsilcilerinin verdikleri vekaletnamelere dayalı temsilde fotoğraf aranır.

 

Akdin İmzalanmasından Önce Kontrol: Müdür ve/veya görevlendirilen personel, akdin imzalanmasından önce işlemle ilgili tüm belgeleri kontrol eder. (Ön Uygunluk Denetimi) İşlemi hazırlama görevi ile işlemi kontrol etme görevi aynı kişide birleşemez. Bu hüküm Resmi Senet düzenleme yetkisine sahip tek personel bulunan tapu sicil müdürlüklerinde uygulanmaz.

 

İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa kontrol işini yapan personel Resmi Senedin “işlem kontrolü yapıldı” sütununa adını, soyadını yazarak imza eder. İşlemde eksiklik ve yanlışlık tespit edilmiş ise, bunlar giderilmeden akdin imzalanması aşamasına geçilmez.

 

Tescilden Sonra Kontrol: Müdür ve/veya görevlendirilen personel, tescil kontrolünü yapar. (Son Uygunluk Denetimi) Tescil görevi ile tescili kontrol görevi aynı kişide birleşemez. Bu hüküm Resmi Senet düzenleme yetkisine sahip tek personel bulunan tapu sicil müdürlüklerinde uygulanmaz.
Tescilde eksilik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol işini yapan personel Resmi Senedin ilgili sütununa “tescil kontrolü yapıldı” ibaresiyle birlikte adını, soyadını yazarak imza eder. Tescilde eksiklik ve yanlışlık tespit edilmiş ise, 18/5/1994 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü hükümlerine göre hareket edilir.

 

Resmi senette; silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz. Resmi senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve görevlilerce imzalanır.
Yalçın & Toygar & Tüfekçi Hukuk Bürosu olarak biz, Tapu Müdürlüklerince resmi senet düzenlenmesini gerektiren tapu işlemleri olan gayrimenkul satımı, gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi, irtifak haklarının kurulması ve bunların devri gibi işlemler yapılırken işbu Resmi Senetlerin düzenlenmesi gerekli olan tüm şekle ve esasa ilişkin şartlar titizlikle inceleriz.

 

Müvekkil böyle bir akitli işlemi gerçekleştirmek için Tapu Müdürlüğünde bulunmadan önce, bu konudaki şekle ve esasa ilişkin tüm hususlar hakkında tarafımızca bilgilendirilir. Özellikle Resmi Senede ilişkin şekli unsurlar (yukarıda Başlık 3) ve bunların düzenlenmesi için gerekli olan kurallar (yukarıda Başlık 5) hakkında Müvekkil bilgilendirilir ve bu doğrultuda gerekli tüm evraklar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak natamam bir biçimde meydana getirilir.

 

Söz konusu Resmi Senetlerin düzenlenmesi için hangi belgelerin gerekli olduğu ve bu belgelerin hangi şekli/esaslı unsurları içermesi gerektiği Hukuk Büromuzca gözetildiğinden, Resmi Senetlerin herhangi bir hata, hile, ikrah, gabin vs. irade sakatlıkları yoluyla geçersiz olmaması ve Resmi Senedin karşı akidi olan Müvekkilin süreci sorunsuz tamamlayıp mağduriyet yaşamaması için disiplinli bir çalışma yürütülür.

 

Bunun yanında; Tapu Müdürlüğünce düzenlenen Resmi Senetlerin yukarıda bahsi geçen şartları taşımaması, hukuka aykırılık teşkil etmesi gibi hallerde meydana gelen ihtilafların çözümü ve hak kayıplarının giderilmesinde de Hukuk Büromuz, Müvekkilerine her türlü dava ve danışmanlık hizmetini verebilmektedir.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.