Ana içeriğe atla

Loading...

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHARCI İLE ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK'TE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 01 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan Yönetmelik ile 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup yeni Yönetmelik ile mülga Yönetmelik’teki düzenlemelere pek çok yeni hükümlerin eklendiği ve değişikliklerin yapıldığı görülmektedir.

 

Yönetmelik ile göze çarpan ilk değişikliğin asgari özkaynak yükümlülüğü kapsamında yapıldığı ve bu kapsamda asgari özkaynak yükümlülüğünün artırıldığı görülmektedir. Yeni Yönetmelik ile asgari özkaynak yükümlülüğü yalnızca fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmet veren ödeme kuruluşları için 3 milyon Türk Lirası ve hesaplanacak asgari özkaynak tutarından ve ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti veren ödeme kuruluşları hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için ise 5 milyon Türk Lirası ve hesaplanan asgari özkaynak tutarından az olamayacaktır. İlgili tutar elektronik para kuruluşları için ise 13 milyon Türk Lirası ve hesaplanan asgari özkaynak tutarından az olamayacaktır. Tüm bu tutarlar her yılın ocak ayında Banka tarafından değerlendirilecek ve bu kapsamda değişiklikler yapılması söz konusu olabilecektir.

 

Kuruluşların faaliyet izni alabilmesi bakımından da çeşitli düzenlemeler yapılmış olup bu kapsamda faaliyet izni alınması iki aşama olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu aşamalar, belgelerin Banka’ya teslim edilmesinden sonra yapılacak başvuru ile başlatılacak istihbari inceleme ve bu istihbari inceleme sonucunun olumlu olması halinde yine Banka’ya yapılacak başvuru ile geçilecek olan nihai onay aşaması olarak belirtilmiştir.

 

Faaliyet izni başvurusunda bulunan şirketin, her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri sunmak için en az bir milyon Türk Lirası, diğer ödeme hizmetlerini sunmak için en az iki milyon Türk Lirası ve elektronik para ihraç etmek için ise en az beş milyon Türk Lirası olması gerekmektedir.

 

Yeni Yönetmelik kapsamında yapılan bir diğer değişiklik ise teminat bulundurma zorunluluğuna ilişkin olarak getirilmiştir. Bu değişiklik ile Kuruluşların Banka nezdinde teminat bulundurması zorunlu hale getirilmiştir. Bulundurulması gereken asgari teminat tutarı  ödeme hizmeti veren kuruluşun vermiş olduğu ödeme hizmetine göre ve kuruluşun elektronik para kuruluşu olmasına göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Yapılan değişikliklerden biri ise elektronik haberleşme işletmecilerinin ergin olmayan ön ödemeli ve faturalı kullanıcılar ile olan ilişkilerini düzenlemekte ve ergin olmayan kullanıcılar bakımından işlemlerin yapılabilmesine dair yasal temsilci onayının ardından ilgili işlemleri yapabileceği hüküm altına alınmaktadır. Bu kapsamda kullanıcının ergin olmadığı sözleşme kurulurken veya daha sonra çağrı merkezi aracılığıyla bildirilebilmekte ve bu beyanlar yazılı olarak değiştirilebilmektedir. Bu bildirimin yapılmaması halinde elektronik haberleşme işletmecileri ilgili kullanıcıyı abonenin bizzat kendisi ve ergin olarak kabul edeceklerdir. Anonim ön ödemeli araçlar hariç olmak üzere, ergin olmayan kişilere ön ödemeli araçların ilk ihracı ile elektronik para hesaplarının açılması esnasında ergin olmayan kişinin yasal temsilcisinin onayının alınması, alınan onayın kayıt altına alınması ve bunlar için gerekli prosedürlerin oluşturulması gerekecektir. Bu kapsamda ergin olmayan kişinin yasal temsilcisinin ilgili işlemleri takip edebilmesi açısından bir sistem oluşturulması gerektiği öngörülmüş ve düzenlemeler bu çerçevede yapılmış durumdadır.

 

İlgili Yönetmelik ile yapılan pek çok değişiklik kapsamında önemli bir diğer değişiklik ise kuruluşların kredi kullanma yasağı çerçevesinde yapılmış olup bu kapsamda ilgili Yönetmelik’in 16.maddesi uyarınca Kuruluşların kredi vermesi ve kredi verdiği izlenimini yaratacak şekilde reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması yasaklanmış, Kuruluşların ödenmesine aracılık ettiği tutarların taksitlendirilemeyeceği bir kez daha tekrar edilmiştir.

 

Yönetmelik Tanımlar başlıklı 3.maddesinde pek çok kavrama ilişkin yeni tanımlamalar eklendiği görülmekle birlikte Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruşları Birliği’nin de “Birlik” olarak Yönetmelik’te yer aldığı ve Yönetmelik kapsamında açılan şubelerin kayıt listesinin tutulması, listelerin internet sitesinde yayımlanması, Kuruluş tarafından temsilci ile faaliyet gösterilebilmesi bakımından belirlenen temsilcinin kayıt listesinin tutulması gibi çeşitli yükümlülüklerin Birlik’e yüklenmiş olduğu görülmektedir.

 

Kullanıcılar ile kurulacak çerçeve sözleşmeler kapsamında da birkaç değişiklik söz konusu olduğu söylenebilecektir. Örneğin Yeni Yönetmelik ile çerçeve sözleşmenin uzaktan iletişim araçları ile kurulması ihtimalinde sözleşmenin fiziki kurulmuşçasına güvenli olması bakımından gerekli tüm önlemlerin alınması için ödeme hizmeti sağlayıcısına ayrı bir yükümlülük getirilmiş, müşterinin kimliğinin doğrulanması gerektiği vurgulanmış, ödeme hizmeti sağlayıcı tarafından edilen bilgi ve belgelerin mümkün olan koşullar ve yöntemler ile doğruluğunun teyit edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak ödeme hizmeti sağlayıcısının uzaktan iletişim aracı ile sözleşme kurulabilmesi kapsamında öncelikle  bu yönde kullanıcı tarafından bir talep gelmesi gerektiği aksi halde bu yönde herhangi bir işlem yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca uzaktan iletişim aracı ile sözleşme kurulması halinde, Sözleşmede, sözleşme şartlarına ek olarak hangi uzaktan iletişim aracının kullanıldığı, bu aracın kullanımı sırasında bir eksiklik veya aksaklık oluşması halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağı, bu yol ile edilen bilgi ve belgelerin ne kadar süre saklanacağı gibi hususlara da yer verilmesi gerekeceği hükme alınmış durumdadır.

 

Söz konusu Yönetmelik yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız önemli değişikliklerin yanında pek çok farklı değişiklik ilgili Yönetmelik ile yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda uygulamada bu Yönetmelik’e uyum süreci bakımından önümüzdeki bir yılın oldukça önem taşıdığını söylemek mümkün olabilecektir.

 

  • Tags : Ödeme sistemleri, ödeme kurumları, mülkiyet hakları, faaliyet izni, teminat tutarı, elektronik para, ödeme hizmeti sağlayıcısı , E-para

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.