Ana içeriğe atla

Loading...

Boşanmada karşı dava açma süresi

Karşı dava; açılmış ve hala görülmekte olan bir davanın davalısının, asıl davanın davacısına karşı asıl davanın açıldığı mahkemede açmış olduğu dava olup, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 132. Maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu maddeye göre karşı dava açılabilmesinin şartları,

i.    Asıl davanın açılmış ve hâlen görülmekte olması,
ii.    Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması şarttır.
iii.    Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir.
iv.    Karşı davaya karşı, dava açılamaz.

Karşı dava, asıl davanın davalısı tarafından cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır. Süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir.
Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.
HMK m. 133 karşı dava süresini asıl davanın cevap süresi olan 15 gün olarak öngörmesine rağmen, bu süre içerisinde süre uzatım talebi ile mahkemeye başvuran davalıya bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilmesi durumunda bu süre karşı dava süresi için de etkili olacaktır. HMK’ya göre karşı dava, cevap dilekçesinin verilmesiyle beraber açılabilir. Bu durumda cevap süresinin uzatılması durumunda, cevap dilekçesinden bağımsız bir karşılık dava dilekçesi verilemeyeceği için, karşılık dava süresi de uzar.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.01.2007 tarih, 2005/14102E. ve 2007/1061K. Sayılı kararında, “Somut olayda, davalı dava dilekçesini 04.06.2001 tarihinde tebellüğ etmiş, esasa cevap süresi içinde, yani 14.06.2001 tarihinde mahal mahkemeden HUMK’un 197. maddesi uyarınca cevap süresinin uzatılması talep edilmiş, mahal mahkemece aynı gün cevap süresi duruşma günü olan 19.07.2001 tarihine kadar uzatılmıştır. Davalı E. vekili, davaya cevabına ve karşı davaya ilişkin dilekçesini 19.07.2001 tarihinde mahkemeye sunarak harçlandırmıştır. Davacı taraf ise, karşı davaya ilişkin olarak ilk itirazda bulunmamıştır.

Bu durumda, mahkemece, karşılık davanın süresinde açıldığı ve davacı tarafın karşılık davaya süresinde ilk itirazda bulunmadığı dikkate alınarak, karşılık dava bakımından da, işin esasına girilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, karşılık davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle kendiliğinden reddi yönünde hüküm kurulması doğru olmamıştır.” Demek suretiyle, cevap sürensin uzatıldığı durumlarda karşı dava süresinin de uzamış olacağını açıkça ortaya koymuştur.

0 Yorumlar

Yorum Yap

Kısıtlı HTML

  • İzin verilen HTML etiketleri: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
  • Web sayfası adresleri ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantılara dönüşür.