1. VERBIS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

  Günümüzde önemi gittikçe artan kişisel veri kavramı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında birçok düzenleme yapılmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin duyurular paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması ve belirtilen sicile...
 2. KIDEM TAZMİNATINDA YENİ GÜNDEM

  Çalışma ilişkisi içerisinde işçilerin en önemli haklarından biri olan kıdem tazminatı bakımından; yapılan görüşmeler sonucunda yeni düzenleme önerileri gündeme gelmiştir. Kıdem tazminatı bakımından bir fon oluşturulması öngörülen düzenlemeler kapsamındadır. Peki, bu fona ilişkin detaylar ve etkileri nasıl olacaktır? Belirtmek gerekir ki; kıdem tazminatına ilişkin olarak zorunlu tasarruf modeli veya tamamlayıcı...
 3. MEDYA VE TOPLUM SAĞLIĞI

  Ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleşen değişim ve gelişmeler, kitle iletişim araçlarının (gazete, radyo, televizyon, sinema, internet gibi) toplumsal yaşamda önemli bir yere gelmesine sebebiyet vermiştir. Zaman içerisinde aile arasında, arkadaş çevresinde, okulda, işte yüz yüze olan iletişimin yerini kitle iletişim araçları almış ve kitle iletişim araçları üzerinden kısa...
 4. BEKLENMEYEN HAL, MÜCBİR SEBEP, PANDEMİ VE SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

  Yakın zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un ticari hayatta yarattığı etkiler sebebiyle taraflar arasındaki sözleşmelerde ortaya çıkan sorunlar neticesinde ise mücbir sebep, aşırı ifa güçlüğü, ifa imkânsızlığı ve uyarlama davaları gibi konular sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Bu kavramlar, tarafımızca incelenmiş olup yasal değerlendirmemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
 5. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 05/06/2020 tarih 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 88. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:...
 6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI VE ÇEREZ KULLANIMI POLİTİKALARI

  Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen eğitimler kapsamında Doç. Dr. Murat Volkan Dülger kişisel verilerin Yurt Dışına Aktarılması ve Çerez Kullanımı Politikaları hakkında verdiği eğitim çerçevesinde aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır. İlgili Maddeler: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 8 – Kişisel verilerin aktarılması (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz....
 7. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN EVLENEN VE BOŞANAN KADININ SOYADI, KADININ KANUNİ BEKLEME SÜRESİ İLE BOŞANMA TARİHİNE İLİŞKİN MADDELERİ

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile verilen karar uyarınca, 2505 karar numarası ile Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin evlenen ve boşanan kadının soyadı, kadının kanuni bekleme süresi ile süre başlangıcı ve boşanma tarihine ilişkin 23,24,27 ve 28.maddeleri işbu yazımıza konu edilmiştir. Evlenen kadının soyadı...
 8. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

  Vatandaşlık, kişiyi devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağdır. Yabancı ise bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin vatandaşlığını iddiaya hakkı olmayan kimsedir. Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin hükümler Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: “En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı...
 9. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİ VE YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMAMASININ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  Karara Konu Olaylar Başvurucu 01.06.1990 ile 20.06.2003 tarihleri arasında sigortasız ve kesintisiz olarak çalıştırıldığını ve SGK’ya herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirterek hizmet tespiti davası açmıştır. Dava yerel mahkeme tarafından komşu işyeri tanıkları ve bilirkişi raporu esas alınarak kısmen kabul, kısmen reddedilmiştir. Hüküm temyiz edilmiş ve Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 27.12.2013 tarihli...
 10. NÜFUS HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN EVLİLİKLERE VE YABANCI DEVLET MAKAMLARI KARARLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ (Madde 25 ve 60)

  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2505 numaralı verilen karar uyarınca, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği 9 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, Yönetmelik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin...