Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Faaliyet İzni

Posted by
|

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (6493 sayılı Kanun) getiriliş amaçlarının başında ülkemizde faaliyette bulanan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi gelmektedir. Türkiye sınırları içerisinde ödeme hizmeti sunma ve elektronik para ihraç etme faaliyeti yürütenler ve bu faaliyetlerde bulunmak isteyenler Türkiye’de bir anonim şirket olarak kurulmak ve gerekli şartları yerine getirerek faaliyet izni almak suretiyle bu faaliyetleri icra edebileceklerdir. Kuruluşların unvanının ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu olduğunu gösterir ibareleri içermesi zorunlu tutulmuştur (Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m.5/2).

 

Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet gösterilebilmesi için faaliyet izni başvurusunda bulunulması ve başvurunun değerlendirilmesi neticesinde faaliyet izni alınması gerekmektedir. Faaliyet izni başvurusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sunulması gerekli olan belgeler Yönetmeliğin “Faaliyet izni” başlıklı 8. maddesinde belirtilmektedir.

 

Başvuru esnasında talep edilen belgelere bakıldığında şirketin sermayesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödendiğinin, başlangıç sermayesinin tutarı ve öngörülen faaliyetleri gerçekleştirebilecek uygun hizmet birimleri, şikayet ve itirazlarla ilgili birimler ile Yönetmeliğe uygun iç kontrol, risk yönetimi, muhasebe, bilgi sistemleri ve raporlama sistemlerinin kurulmuş olduğunun, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulduğuna ve personelin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlendiğine, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve bilgilerin güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alındığının, BDDK denetçileri yerine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından Kurum tarafından yayınlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak yerinde inceleme neticesinde hazırlanacak bir rapor ile tespit edilmesinin istenildiği görülmektedir.

 

6493 sayılı Kanunun 14. ve 18. maddeleri ile Yönetmelikte listelenen başvuru belgeleri incelendiğinde, faaliyet izni başvurularının başvuruda bulunan şirketin Kanun ve alt düzenlemelerinde yer alan koşulları, nitelikleri ve yeterlilikleri taşıyıp taşımadığı, kurulan sistemlerin, faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunulan hizmetlerin yürütülmesi açısından yeterli olup olmadığı ve başvuruda bulunan şirkette doğrudan veya dolaylı olarak %10 ve üzeri paya sahip ortaklar ile şirketin kontrolünü elinde bulunduran kişilerin Kanunda yer alan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kanunda sayılan yeterliliklerin sağlanmasının yanı sıra, istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz tamamlanması ve başvurunun Kurul tarafından olumlu olduğuna karar verilmesi de faaliyet izni verilmesinin ön koşulu olarak belirlenmiştir.

 

Add a comment

%d blogcu bunu beğendi: