1. “BİYOMETRİK İMZA VERİSİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ” İLE İLGİLİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 27.08.2020 TARİHLİ VE 2020/649 SAYILI KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu, biyometrik imza verisinin kullanılmasına ilişkin tarafına yapılan başvuru sonucunda 27.08.2020 tarih ve 2020/649 sayılı kararı ile biyometrik imzanın biyometrik veri niteliği taşıdığı ve bu niteliklikteki bir verinin işlenebilmesi belli şartlar altında mümkün olabileceği açıklamıştır. Bu kararda özetle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşme şekillerini belirttiği maddelerde...
 2. HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATAN AVUKAT TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİNİN HUKUKA AYKIRI İŞLENDİĞİNE VE AÇIKLANDIĞINA İLİŞKİN ŞİKAYET ÜZERİNE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU KARARI

  Karara konu şikayet dilekçesinde ilgili kişi; banka borcundan dolayı hakkında icra takibi başlatıldığını ve kendisi ile aynı mekanda konaklayan iş arkadaşlarına ve abisine, alacaklı bankanın vekili tarafından adını ve haciz talimatını içerir kısa mesajlar gönderildiğini ifade etmiştir. Kurul, başlattığı inceleme sonucunda alacaklı banka vekili olarak görev yapan avukattan savunmasını istemiştir....
 3. KİŞİLERİN AD VE SOYADI İLE ARAMA MOTORLARI ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMALARDA ÇIKAN SONUÇLARIN İNDEKSTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE UNUTULMA HAKKI

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Kararı ile “Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler” başlıklı temelde unutulma hakkını ilgilendiren bir karar yayınlamıştır. Bu karar, GDPR ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uyumluluğu kapsamında önemli...
 4. VERBIS KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

  Günümüzde önemi gittikçe artan kişisel veri kavramı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında birçok düzenleme yapılmakta ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çeşitli konulara ilişkin duyurular paylaşılmaktadır. Bilindiği üzere; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.16 uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması ve belirtilen sicile...
 5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI VE ÇEREZ KULLANIMI POLİTİKALARI

  Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen eğitimler kapsamında Doç. Dr. Murat Volkan Dülger kişisel verilerin Yurt Dışına Aktarılması ve Çerez Kullanımı Politikaları hakkında verdiği eğitim çerçevesinde aşağıdaki hususlar önem taşımaktadır. İlgili Maddeler: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 8 – Kişisel verilerin aktarılması (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz....
 6. DERNEK, VAKIF VE SENDİKALARIN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KURUL KARARI

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 uyarınca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kaydolması zorunludur. Ancak bu kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından belli hallerde istisnalar getirilebileceği düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı ile aşağıdaki kişileri Veri Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna tutmuştur. Bu...
 7. AMAZON TURKEY PERAKENDE HİZMETLERİ LTD ŞTİ HAKKINDA BAŞVURU İLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMA KURULU KARARI

  Karara konu ihbar dilekçesinde başvurucu, 6563 s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETDK) uyarınca hizmet sağlayıcı/aracı hizmet sağlayıcı Amazon.com.tr üzerinden yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal ettiğini, siteye üyelik hesabı oluşturulurken veya alışveriş yaparken reklam, kampanya, promosyon amacıyla elektronik ticari ileti gönderimi için ilgililerden açık rıza alınmadığı, kişisel verilerin...
 8. KAMU GÖREVİNE GİRİŞTE GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YETKİSİ VEREN KURALININ ANAYASAYA AYKIRILIĞINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  Kararın Konusu Anayasa Mahkemesi 19.02.2020 tarihli 2018/163E. , 2020/13K. numaralı kararında; 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Baz Kanunlarda Değişik Yapılması Hakkında Kanun’un 29. maddesi ile 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesi Kanunu’nun 1. Maddesi’ne eklenen ikinci fıkrası...
 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAKIMINDAN COVID-19 SÜRECİ

  Yaşamakta olduğumuz Covid-19 tehlikesi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada sürece ilişkin olarak çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Bu kapsamda pek çok kişisel verinin işlenmesi de söz konusu olmaktadır. Sürecin sağlıkla ilgili olduğu göz önünde tutulduğunda KVKK m.6 uyarınca özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verisinin de işleniyor olması bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurumu...
 10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 3/d uyarınca “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilere örnek olarak kişilerin isimleri, adresleri, e-mail adresleri, telefon numaraları, sağlık bilgileri, fotoğrafları vb. gösterilebilir. Kişilere ait bu bilgiler gündelik hayatta birçok nedenle işlenebilmektedir. Kanun, kişisel...