1. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Değerlendirme

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan şirket ve işletmelerin yükümlülüklerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, taşınmaz ticareti açısından pek çok değişim meydana gelmiş olup hayatımıza...
 2. Ticari Kredilerin İpotek işlemlerinin Dönemsel İncelenmesi

  TİCARİ KREDİLERİN İPOTEK İŞLEMLERİNİN DÖNEMSEL İNCELENMESİ Günümüzde, başta bankalar olmak üzere pek çok finans kuruluşu tarafından ticari işletmelere sağlamış oldukları kredinin teminatının karşılığı olarak menkul ve gayrimenkul rehni işlemleri tesis edilmektedir. Bankalar tarafından ticari işletmelere sağlanan kredi türü nakdi olabileceği gibi gayrı nakdi niteliğe de haiz olabilir. Gayrı nakdi kredilere;...
 3. Ticari İşletme Rehni

  TİCARİ İŞLETME REHNİ Menkul işletme tesisatı, sözleşme eki rehne dahil unsurlar listesinde yer almadığı takdirde rehin sözleşmesi geçersiz olur. Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksiklikler sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur.(TİRK.4) İhtira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar...
 4. Taşınmaz Malların Hukuki Durumunun Araştırılması

  TAŞINMAZ MALLARIN HUKUKİ DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkının korunması ve tescil edilmesi hususu geçmişten günümüze kadar köklü değişikliklere uğramıştır. Herkese karşı ileri sürülebilecek nitelikte olan ayni hakların tescil edilme zarureti gelişen hukuk sistemiyle güvence altına alınmıştır. Taşınmazların ve üzerlerinde tasarruf edilebilecek hakların tescil ve devir işlemleri, benimsenen farklı...
 5. Tapu Sicil Müdeürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetler

  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN RESMİ SENETLER Ön Uygunluk Denetimi Tapu Sicil Müdürlüklerinde düzenlenen Resmi Senetler hakkında, 10 Kasım 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” adlı Yönetmelik yürürlüktedir ve buna ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Yönetmeliğin birinci maddesinde de belirtildiği...
 6. Tapu İşlemleri ve Resmi Belgelerde Son Uygunluk Denetimi

  TAPU İŞLEMLERİ VE RESMİ BELGELERDE SON UYGUNLUK DENETİMİ Resmi belgeler; resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğer belgeleri kapsar. Resmi belgeler kavramına tapu siciline tescil veya şerh edilen hakların dayanaklarını oluşturan belgeler de girer. Bu belgeler, yevmiye defterine kayıt ve tapu kütüğüne tescil edilen hakların dayandıkları belgelerdir. Satış, bağış, trampa...
 7. İpotek İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

  İPOTEK İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İpotek, doğmuş veya ileride doğacak borç için bir taşınmazın teminat olarak gösterilmesi durumudur. İpotek işlemi için yazılı bir talep gerekmektedir. Bu talep dilekçesinde; ipoteğin miktarı, süresi, derecesi, ipotek tesis edecek kişinin kimlik bilgileri, eğer tüzel kişi ise ünvanı bildirilir. İpotek işlemi için gerekli belgeler şunlardır: 1. Satılması...
 8. Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi

  TÜRKİYE’DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNMESİ Türk gayrimenkul sektörü, özellikle son on yılda kayda değer biçimde öne çıkarak yatırımcılar için giderek daha cazip fırsatlar sunar hale gelmiştir. Avrupa ve ABD gayrimenkul pazarlarında son ekonomik kriz ve küresel mali daralmanın olumsuz etkileri hissedildiği halde, Türkiye’deki gayrimenkul pazarı gelecek vadetmektedir. Avrupa genelinde talepte azalma...